Privacyverklaring PadelMAX 

PadelMAX hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we transparante informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. PadelMAX houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via hellen@padelmax.nl 

De verklaring 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. 

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Wij zullen u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig achten voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij willen u hierop wijzen en zullen deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 

Persoonsgegevens van klanten worden door PadelMAX verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • • incasseren lesgeld (naam, tussenvoegsel, achternaam, IBAN-nummer); 
 • • versturen van factuur (adres, e-mail); 
 • • indelen van de trainingsgroepen; 
 • • communicatie lessen/promotie/lessen/overige padelactiviteiten (e-mail, telefoonnummer). 

 

Ten behoeve van de bovenstaande doelstelling(en) kan PadelMAX de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • • voornaam, tussenvoegsel, achternaam; 
 • • adresgegevens; 
 • • telefoonnummer; 
 • • e-mailadres; 
 • • geslacht; 
 • • geboortedatum; 
 • • IBAN-nummer; 
 • • KNLTB-lidmaatschapsnummer. 

 

Slechts een beperkt aantal personen die werkzaam is bij PadelMAX heeft toegang tot alle bovenstaande gegevens die in de registratie zijn opgenomen. De padeltrainers, werkzaam voor PadelMAX, krijgen slechts toegang tot de namen, e-mailadressen en de telefoonnummers om communicatie te verrichten omtrent de padeltrainingen naar de klanten. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door PadelMAX verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: 

 • • uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht c.q. de arbeidsovereenkomst. 

 

Voor de hierna genoemde doelstelling(en) kan PadelMAX de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • • voornaam, tussenvoegsel, achternaam; 
 • • woonadres; 
 • • telefoonnummer; 
 • • e-mailadres; 
 • • geboortedatum; 
 • • kopie identiteitsbewijs; 
 • • BSN-nummer; 
 • • bankgegevens. 

 

De gegevens die de medewerker aan PadelMAX ter beschikking stelt, kunnen door PadelMAX aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Foto’s 

Tijdens trainingen of andere padelactiviteiten die door PadelMAX worden verzorgd, kunnen foto’s worden genomen van acties en sfeerbeelden waarop de klant is afgebeeld. Indien bezwaren bestaan tegen het publiceren van dergelijk beeldmateriaal, dan dient dit kenbaar te worden gemaakt aan hellen@padelmax.nl 

Het betreffende beeldmateriaal zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de klant niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld. 

Bewaartermijn 

PadelMAX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

PadelMAX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen: 

 • • PadelMAX hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; 
 • • PadelMAX maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens: 

 • • recht op inzage (artikel 15 AVG); 
 • • recht op rectificatie (artikel 16 AVG); 
 • • recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG); 
 • • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG); 
 • • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG); 
 • • recht op bezwaar (artikel 21 AVG). 

 

Volledigheidshalve vermeldt PadelMAX dat indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken. 

Zie voor een meer uitgebreide uitleg over de rechten van betrokkenen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 

PadelMAX helpt u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt voor dit laatste vanzelfsprekend contact opnemen met de Autoriteit.