Algemene voorwaarden PadelMAX

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door PadelMAX gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien PadelMAX daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
1.3 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
1.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.5 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. TRAININGEN

2.1 Een lesuur duurt 60 minuten.
2.2 Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar (danwel een spaanse of een nederlandse trainer) is voorbehouden aan PadelMAX. Het is mogelijk je voorkeuren aan te geven, echter PadelMAX kan niet garanderen dat alle voorkeuren ingewilligd worden. Je kan dan ook geen aanspraak op je opgegeven voorkeuren maken.
2.3 Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien PadelMAX dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
2.4 Er worden in principe geen lessen c.q. inhaallessen gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in de basisschoolvakanties.
2.5 PadelMAX maakt gebruik van een plannings-/factureringssysteem. De definitief geplande les data kunt u vinden en volgen via uw persoonlijke account. Inloggegevens worden verstrekt zodra u door PadelMAX als klant wordt ingeschreven.
2.6 U kunt zich tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Na bevestiging van de lesdag/lestijd, kunt u zich niet meer terugtrekken. Terugtrekking binnen de gestelde termijn, dient schriftelijk per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
2.7 Wanneer je als groep of speler graag door wilt gaan met de lessenreeks, dient dit door de cursisten zelf 2 weken voor afloop van de huidige lessenreeks doorgegeven te worden. Gebeurt dit niet, dan is PadelMAX gerechtigd hier een andere groep te plaatsen.
2.8 Voor deelname aan de trainingen, is lidmaatschap bij de volgende verenigingen verplicht:

  • UTPV (voor jeugd is lidmaatschap niet verplicht)
  • TC Pagnevaart
  • TV Vierhoeven

Voor deelname aan trainingen waar geen  lidmaatschap is verplicht zal er in veel gevallen extra baanhuur in de lesprijs worden verwerkt. Onder andere bij:

  • ZuitNL
  • Push

3. OVERMACHT/WIJZIGING/ANNULERING

3.1 Bij slecht weer besluit de trainer, meestal in overleg met de cursisten, of de les wel of niet doorgaat. Als de lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, krijg je bericht in de whatsappgroep.
3.2 Lessen die worden gecanceld vanwege slecht weer worden in principe ingehaald tot een maximum van 3 lessen bij een serie van 12, een maximum van 2 lessen bij een serie van 10.
3.3 Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal PadelMAX zorgen voor een vervangende trainer òf op een in overleg met de trainingscoördinator van PadelMAX te bepalen tijdstip zorgen dat de training kan worden ingehaald.
3.4 Gemiste lessen als gevolg van incidenteel ziekte of blessure, kunnen worden ingehaald tot een maximum van 1 les per les serie.
3.5 Eenmaal aangevangen lessen worden alleen ingehaald mits daar agenda-technisch ruimte voor is.
3.6 Indien je niet bij de training kan zijn is het mogelijk zelf een gepaste (lees ongeveer hetzelfde niveau) vervanger te regelen. Betaling van het lesgeld dient onderling geregeld te worden. In geval van geen vervanger is restitutie van die les niet mogelijk.
3.7 Inhaallessen worden in principe gepland aansluitend aan de cursus, of bij beperkte beschikbaarheid in vakanties of weekenden. Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden tijdens de cursus. Een geplande inhaalles, die door het weer uitvalt, zal worden ingehaald tot het maximum aantal inhaallessen is bereikt.
3.8 Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.
3.9 In geval van langdurige afwezigheid door ziekte of blessure is het mogelijk om een tegoedbon voor de gemiste lessen aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, en er dient een doktersverklaring of verklaring van de fysio te worden meegestuurd. Aanvraag dient direct na ontstaan van blessure of ziekte aangevraagd te worden via info@padelmax.nl.
3.10 Het verzetten van een complete les kan alleen:
– Voor privélessen en duolessen: 50 uur van tevoren.
– Voor groepslessen met 3 of meerdere personen: 72 uur van tevoren.

4. BETALING

4.1 Betaling van de lessen vindt plaats via de betalingslink die je toegestuurd krijgt van PadelMAX via uw persoonlijke portaal.
4.2 Betaling dient plaats te vinden vóórafgaand aan een reeks trainingen. Recht op deelname aan een training van PadelMAX ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld . Na betaling wordt het aantal credits/lessen op uw account geactiveerd.
4.3 In geval  betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
4.4 Wanneer u annuleert blijft de betalingsverplichting in stand.
4.5 Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

5. KORTING/TEGOEDBON 

5.1 Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.
5.2 Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.
5.3 Een tegoedbon kan verkregen worden als extra service voor het inhalen van gemiste lessen. Of men kan een tegoedbon gewonnen/gekregen hebben. Deze tegoedbon is in overleg met de administratie ook overdraagbaar aan derden. De waarde van de tegoedbon kan nooit verrekend worden of in mindering gebracht worden bij volgende cursussen. Ook kunnen er geen rechten aan de tegoedbon worden ontleend.

6. AANSPRAKELIJKHEID PADELMAX

6.1 Het volgen van padellessen is voor eigen risico. PadelMAX c.q. de club waar de trainingen gehouden worden kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
6.2 De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij PadelMAX streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. PadelMAX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. PadelMAX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

7. PRIVACY

7.1 PadelMAX heeft een Privacyverklaring opgesteld waarin de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy-voorwaarden staan vermeld. De Privacyverklaring is te raadplegen op www.padelmax.nl
7.2 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de cursist c.q. medewerker in met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
7.3 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de ouder van de (minderjarige) cursist in met het verwerken van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

7.4 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de cursist c.q. medewerker in met publiceren van beeldmateriaal door padelMAX op haar website of social media kanalen.

Deze voorwaarden zijn op 1 november 2022 voor het laatst gewijzigd.